• Strona główna
 • Lista artykułów
 • Budowanie obiektów budowlanych nieklasyfikowanych, jako budynki
 • Artykuły

  Budowanie obiektów budowlanych nieklasyfikowanych, jako budynki

  Pośród licznych obiektów budowlanych, jakie napotykamy w codziennym życiu występują obiekty budowlane nieklasyfikowane, jako budynki. Do obiektów tych zaliczamy przede wszystkim: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

  Pośród licznych obiektów budowlanych, jakie napotykamy w codziennym życiu występują obiekty budowlane nieklasyfikowane, jako budynki. Do obiektów tych zaliczamy przede wszystkim: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

  Można ogólnie powiedzieć, że budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. To bardzo ogólna definicja budynku jednakże niezbędna do zrozumienia tego , co budynkiem nie jest. Natomiast budynkami mieszkalnymi są  obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

  Każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np. budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, budowle sportowe, cmentarze, a na nich grobowce murowane, trwale związane z gruntem pomniki

  Warto wiedzieć, że  w trakcie procesu projektowania budowli niebędących budowlą należy określić:

  1)rozwiązanie funkcjonalne (np. podział nie budowli na część dzienną i nocną),

  2) rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne.

  Wybierając rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne należy zapewnić:

  1. bezpieczeństwo konstrukcji,

  2. bezpieczeństwo pożarowe,

  3. bezpieczeństwo użytkowania,

  4. odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony środowiska,

  5. ochronę przed hałasem i drganiami,

  6. oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród

  budowlanych.

   Bezpieczeństwo konstrukcji zapewniają m.in.:

  1)prawidłowy model obliczeniowy konstrukcji (zadanie mechaniki technicznej),

  2) odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa (najczęściej rozdzielone –

  zwiększające obciążenia i zmniejszające wytrzymałość materiału

  konstrukcyjnego),

  3)właściwie przyjęte obciążenia w obliczeniach konstrukcji,

  4) odpowiednia trwałość konstrukcji (zabezpieczenie przed korozją, wodą).

   

  Na spełnienie pozostałych wymagań podstawowych mają przede wszystkim wpływ zastosowane materiały budowlane i sposób ich wbudowania.  Na wybór materiałów budowlanych wpływają głównie następujące czynniki:

  -potrzeba uzyskania projektowanej formy architektonicznej,

  - zapewnienie wytrzymałości, sztywności, stateczności i szczelności

  projektowanych elementów i ustrojów budowlanych,

  -zapewnienie trwałości (zabezpieczenie przed korozją, ogniem, wodą),

  -zapewnienie swobody kształtowania elementów i ustrojów konstrukcyjnych,

  - zapewnienie warunków zdrowotnych

  -uzyskanie wymaganej ochrony cieplnej oraz przed hałasem i drganiami,

  -ekonomia rozwiązań.

   W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z dnia 6 marca 2002 r. SA/Rz 1333/2000 czytamy, że: Zdefiniowanie tymczasowego obiektu budowlanego przy wcześniejszym zdefiniowaniu pojęcia obiektu budowlanego mieszczących się w nim pojęć budynku, budowli i obiektu małej architektury oznacza, że pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego jest pojęciem odrębnym od pojęcia obiektu budowlanego. W konsekwencji zaliczony do tymczasowych obiektów budowlanych może być obiekt nie będący budynkiem, budowlą, ani obiektem małej architektury, jeśli odpowiada przesłankom ustanowionym w ustawie -prawo budowlane

  Zdefiniowanie tymczasowego obiektu budowlanego w pkt 5 art. 3 ustawy, przy wcześniejszym zdefiniowaniu pojęcia obiektu budowlanego i mieszczących się w nim pojęć budynku, budowli i obiektu małej architektury oznacza, że pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego jest pojęciem odrębnym od pojęcia obiektu budowlanego. W konsekwencji zaliczony do tymczasowych obiektów budowlanych może być obiekt nie będący budynkiem, budowlą, ani obiektem małej architektury.

   

  Budowa obiektów tymczasowych nie będących budynkami wymaga, co do zasady pozwolenia budowlanego.  Od wymogu ich uzyskania zwolniona jest tylko budowa:

  - obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych

  - tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, bez pełnienia jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na trenach przeznaczonych na ten cel

  - tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce

   Konstrukcje budowli powinny zachować trwałość i cechy użytkowe w okresie użytkowania ustalonym w projekcie. Elementy budowli ulegające uszkodzeniu lub korozji, w tym również biologicznej, powinny być zabezpieczone przed tymi zagrożeniami i tak skonstruowane, aby była możliwa ich naprawa lub wymiana.

  Podstawa prawna:

  Ustawa prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 Nr 154 poz. 1118 ze zm.)

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami  służące obronności Państwa ( Dz.U z 1996 Nr 103 poz 477 ze zm.)

  Opracowanie według stanu prawnego na 18.03.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Usług Prawnych Gogojewicz & Wspólnicy Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe