• Strona główna
 • Czytaj
 • Regulamin serwisu wykonawca.pl
 • Regulamin serwisu

  Regulamin serwisu wykonawca.pl

  I Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem : wykonawca.pl.
  2. Właścicielem i administratorem serwisu jest :
   SYSTEM Agata Ossowicka z siedzibą 83-320 Kistowo 8, NIP : 953-121-83-57.
  3. Korzystanie ze zgromadzonej w serwisie informacji o firmach i zleceniach jest bezpłatne.
  4. Serwis wykonawca.pl jest platformą pośredniczącą pomiędzy wykonawcami a zleceniodawcami i daje następujące możliwości:

   • wyszukanie przez potencjalnego zleceniodawcę wykonawcy świadczącego określone usługi na danym terenie,
   • wystawienie zlecenia przez osoby (firmy) poszukujące odpowiedniego wykonawcy,
   • zamieszczenie wystawionego zlecenia w serwisie na okres 30 dni,
   • edycję i usunięcie zlecenia przez osobę (firmę), która je wystawiła,
   • przeglądanie zleceń zamieszczonych w serwisie przez zainteresowanych wykonawców i możliwość bezpośredniego kontaktu wykonawców ze zleceniodawcami (e-mail lub tel.),
   • otrzymywanie powiadomień poprzez e-mail o pojawieniu się nowego zlecenia dla wykonawców zarejestrowanych w serwisie,
   • dokonanie wpisu i rejestracji nowych firm.

  II Rejestracja firmy

  1. Rejestracji w serwisie dokonują tylko firmy świadczące usługi zgodne z kategoriami w nim zamieszczonymi. Rejestracji nie dokonują osoby fizyczne i firmy, umieszczające w serwisie zlecenia na wykonanie odpowiednich prac. Rejestracja firmy w bazie jest bezpłatna.
  2. Rejestracja firmy polega na wypełnieniu w kwestionariuszu rejestracyjnym wszystkich wymagalnych pól. Po dokonaniu poprawnego wpisu na adres mailowy podany w kwestionariuszu zostaje wysłana informacja o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji.
  3. Edycji danych firmy może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie hasło ustalone w momencie rejestracji firmy w bazie.

  III Wystawienie zlecenia

  1. Zlecenie na wykonanie określonych usług mogą wystawić zarówno osoby fizyczne jak i firmy.
  2. Wystawienie zlecenia polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich pól w formularzu zlecenia.
  3. Wystawiający zlecenie otrzymuje na adres e-mail podany w kwestionariuszu, informację o poprawnym zakończeniu procesu wystawiania zlecenia.
  4. Ogłoszenia o zleceniach, są sprawdzane przez administratora pod względem poprawności, czytelności, kompletności itp.
  5. Wystawiający zlecenie ma w każdej chwili możliwość oglądania prostych statystyk oglądalności zlecenia oraz usunięcia go z listy.
  6. Osoby fizyczne zamieszczające w serwisie zlecenie na wykonanie określonych prac nie umieszczają w formularzu zlecenia swoich danych osobowych.

  IV Klauzula Informacyjna RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agata Ossowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SYSTEM Agata Ossowicka, NIP 953 121 83 57, PL 83-320 Kistowo 8, tel. 731 959 505, biuro@system.gda.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu przekazywania Panu/Pani informacji o zleceniach i innych wiadomościach pojawiających się na witrynach Administratora.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne i inne podobne usługi wsparcia oraz firma hostingowa, na serwerach której utrzymywany jest serwis.
  4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i jej wykonanie,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (tj. co do zasady 6 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy).

  V Uprawnienia administratora serwisu

  1. Administrator serwisu wykonawca.pl zastrzega sobie prawo do edycji (np. poprawianie oczywistych błędów pisarskich, uzupełnianie informacji itp.), a także usunięcia dowolnego wpisu, bez podania przyczyn.
  2. Wpisy, których treść narusza prawo, dobre obyczaje i interesy osób trzecich, nie będą zamieszczane w serwisie (lub będą z niego usuwane).
  3. Administrator serwisu nie odpowiada za treści wpisów.
  4. Wprowadzanie nowych usług (płatnych) do serwisu nie zobowiązuje zarejestrowanych użytkowników do korzystania z nich, tzn. użytkownik sam decyduje, czy chce korzystać z danej usługi.
  5. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu (wysyłania informacji drogą mailową) na adresy e-mail firm zamieszczonych w bazie serwisu, w celu przesyłania:

   • informacji o nowych zleceniach, które pojawiły się w serwisie
   • innych informacji reklamowych i handlowych
   • informacji o zmianach funkcjonalnych i zawartościowych serwisu
  6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian do regulaminu. Ewentualne zmiany w regulaminie będą ogłaszane w postaci zamieszczenia w serwisie wykonawca.pl nowej wersji regulaminu. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące działania serwisu wykonawca.pl należy kierować na adres : adminwykonawca.pl
  7. W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad regulaminu, administrator serwisu może natychmiast usunąć wszelkie naruszające regulamin materiały (oferty, zlecenia, wypowiedzi), łącznie z usunięciem wpisu zarejestrowanej w serwisie firmy.
  8. Administrator serwisu może w każdej chwili zawiesić funkcjonowanie serwisu i nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji.  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe