• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Co zawrzeć w umowie o wykonanie usługi ?
 • Artykuďż˝y

  Co zawrzeć w umowie o wykonanie usługi ?

  Często zdarza się, że po wykonaniu usługi pojawiają się problemy związane z odbiorem ze strony zlecającego, a co się z tym wiąże z płatnością za wykonaną usługę. Z drugiej strony nieuczciwy wykonawca żąda czasami np. zapłaty wynagrodzenia za niezakończoną pracę. Aby uniknąć takich sytuacji powinniśmy z należytą starannością przygotować i podpisać umowę przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

  Podstawową zasadą jest to, że powinniśmy zawrzeć odpowiednią umowę na piśmie. W takiej sytuacji obie strony mogą w każdej chwili, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powrócić do odpowiedniego zapisu w umowie. Przy tworzeniu umowy należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące zapisy :

   

  Określenie zakresu prac

  Im bardziej szczegółowo określimy zakres prac, tym mniej problemów będziemy mieli później – w trakcie prac i po ich wykonaniu. Unikniemy sytuacji, gdy zleceniodawca twierdzi, że nie wszystko zostało wykonane, a wykonawca wręcz odwrotnie. Jeżeli jest to możliwe, to warto podzielić zakres prac na etapy, z których za każdy wykonany etap określone jest wynagrodzenie, które przysługuje wykonawcy po jego wykonaniu. Oczywiście etapy prac muszą być powiązane z konkretnymi terminami ich wykonania. Unikamy wtedy sytuacji, gdy np. w połowie robót wykonawca ciężko zachoruje, a zleceniodawca nie może czekać z dokończeniem robót. Można wtedy łatwo rozliczyć wykonaną część roboty. Z drugiej strony, tzw. płatności częściowe (za wykonany etap prac) dają wykonawcy potwierdzenie, że ma do czynienia z uczciwym zleceniodawcą i nie dojdzie do sytuacji, w której wykona całość prac i będzie musiał sądownie dochodzić wynagrodzenia za swoją pracę.

  Termin/terminy zakończenia i odbioru prac

  W umowie należy określić to bardzo precyzyjnie, gdyż każde niedotrzymanie terminu przez wykonawcę powinno wiązać się z ustalonymi karami. Kary umowne można określić w dowolny sposób, ważne aby obie strony umowy zaakceptowały wybrane rozwiązanie. Po zakończeniu prac  należy bezwzględnie podpisać ze zleceniodawcą tzw. protokół odbioru. Jest to z jednej strony dla wykonawcy potwierdzenie, że zleceniodawca bez zastrzeżeń odebrał określone w umowie prace i zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia w ustalonym czasie. Z drugiej zaś strony dla zleceniodawcy jest to możliwość np. wniesienia uwag do wykonanego zakresu prac i wyegzekwowania od wykonawcy dokonania poprawek w określonym czasie. Podobnie przy określeniu etapów prac, protokół odbioru powinno się sporządzić i podpisać po zrealizowaniu przez wykonawcę każdego etapu.

   

   

  Zapłata za wykonaną usługę

  Wykonawca usługi powinien otrzymać swoje wynagrodzenie po zakończeniu prac zawartych w umowie w terminie określonym w umowie. Wykonywanie umowy może być uzależnione od sukcesywnego regulowania należności, każdorazowo po zakończeniu kolejnego etapu prac, jeżeli taki zapis znalazł się w umowie.

  Strony umowy mogą też uzgodnić, że zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia /lub jego części/ już przy zawarciu umowy, gdyż do rozpoczęcia prac konieczne będzie poniesienie pewnych kosztów zakupu towarów. Taka przyczyna wpłaty zaliczki jest zrozumiała, ale również powinna być zawarta w umowie. Domaganie się przez przedsiębiorcę wysokiej zaliczki, gdy wstępne koszty usługi są niewielkie, może nasuwać wątpliwości co do przedsiębiorcy.

  W razie nieprawidłowego wykonania, czy niedokończenia prac przez rzemieślnika, zleceniodawca w takim przypadku będzie musiał liczyć się z trudnościami.

  Z punktu widzenia zleceniodawcy, zapłata za prace przed ich zakończeniem,

  jest nieraz krokiem ryzykownym. Zapłata bowiem może być zrozumiana

  przez niektórych przedsiębiorców jako bezwarunkowa zgoda na usługę

  i jej jakość. Podobnie jest w przypadku, gdy ktoś złoży oświadczenie,

  że nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych prac, choć tak naprawdę ma swoje

  uwagi. Najgorzej, jeżeli ten ostatni zapis został nieświadomie podpisany

  pomimo istniejących poważnych zastrzeżeń. Należy dochować szczególnej staranności przy podpisywaniu protokołu odbioru prac, gdyż może to powodować późniejsze spory, łącznie z niepotrzebnymi i kosztownymi procesami sądowymi.

   

  Praktyka pokazuje, że mimo wszystko wiele prac remontowych, budowlanych, instalacyjnych odbywa się bez podpisania umowy pomiędzy wykonawcą, a zlecającym. Często rodzi to wiele niepotrzebnych konfliktów, których można by uniknąć . Warto więc zabezpieczyć się (dotyczy to obu stron) i przed rozpoczęciem prac podpisać stosowną umowę. W Internecie można znaleźć mnóstwo wzorów umów – lepszych lub gorszych. Wydaje się, że warto skontaktować się z kancelarią prawną, która przygotuje nam odpowiedni wzór umowy i w przypadku ewentualnych sporów będzie nas reprezentowała. Są to niewielkie koszty, przy jednoczesnym zabezpieczeniu prawnym na wypadek związania się z nieuczciwym kontrahentem.  redakcja
  wykonawca.pl


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe