• Strona główna
 • Lista artykułów
 • Darmowy pracownik? To możliwe!
 • Artykuły

  Darmowy pracownik? To możliwe!

  Jeżeli nie stać Cię na zatrudnienie pełnoetatowego pracownika, ale mimo wszystko Twoje zasoby kadrowe są niewystarczające, skorzystaj z możliwości zorganizowania stażu dla bezrobotnych. Możesz dzięki temu zyskać darmowego pracownika, którego wynagrodzenie przez 12 miesięcy stażu w formie stypendium (860,40zł) wypłaca starosta.

  Zatrudnienie pracownika w firmie wiąże się zawsze z dużymi kosztami dla pracodawcy. Wynagrodzenie, podatki, składki ZUS – to wszystko może znacznie obciążyć finanse firmy, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego. Istnieje jednak sposób, dzięki któremu zatrudnimy na cały rok pracownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Sposobem tym jest staż dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 lat. Bezrobotnego absolwenta uczelni wyższej przed ukończeniem 27. roku życia możemy zatrudnić w ten sposób w okresie 12 miesięcy od zakończenia przez niego studiów.

  Aby zorganizować staż, należy złożyć odpowiedni wniosek do starosty (burmistrza lub prezydenta miasta). Musi on zawierać m.in.:

  • liczbę pracowników zatrudnionych aktualnie w firmie (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy),
  • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż,
  • proponowany okres odbywania stażu (od 3 do 12 miesięcy),
  • opis zadań, jakie będą wykonywane przez bezrobotnego, w tym nazwę zawodu lub specjalności, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych,
  • wymagania dot. predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji bezrobotnego.

  We wniosku możemy też wskazać imię i nazwisko konkretnego bezrobotnego, którego chcemy przyjąć na staż.

  Jeżeli starosta pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek (ma na to 1 miesiąc), będziemy musieli zawrzeć z nim tzw. umowę stażową. Na jej podstawie możemy zatrudnić maksymalnie tylu bezrobotnych, ilu mamy pracowników (jeżeli nie zatrudniamy nikogo, możemy przyjąć tylko jednego stażystę). Załącznikiem do umowy jest program stażu, który obejmuje m.in. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego oraz rodzaj kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, które uzyska w trakcie odbywania stażu.

  Po zawarciu umowy musimy zapoznać bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami a także wyznaczyć dla niego opiekuna (np. jednego z naszych pracowników). Opiekun będzie udzielać mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

  Czas pracy bezrobotnego w trakcie stażu nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a jeżeli jest on osobą niepełnosprawną – odpowiednio 7 i 35 godzin. Nie może jednak wykonywać swoich obowiązków w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy – wówczas starosta może udzielić zgody na zniesienie w/w ograniczeń.

  Jako organizator stażu nie ponosimy żadnych kosztów zatrudnienia bezrobotnego. Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 860,40zł wypłaca mu starosta. Jest to zatem bardzo korzystne rozwiązanie. W każdym miesiącu stażysta ma prawo do 2 dni wolnych od pracy, których musimy mu udzielić na jego wniosek. W ostatnim miesiącu dni wolne muszą zostać udzielone przed ukończeniem stażu.

  Jeżeli nie będziemy realizować programu stażu lub nie dotrzymany warunków jego odbywania, bezrobotny będzie mógł złożyć do starosty wniosek o rozwiązanie umowy. Trzeba więc bezwzględnie przestrzegać jej zapisów. Jeżeli jednak stażysta dopuści się więcej niż jednej nieusprawiedliwionej nieobecności lub naruszy podstawowe obowiązki określone w regulaminie pracy (np. stawi się do pracy pod wpływem alkoholu), mamy prawo do powiadomienia o tym fakcie starosty, który może wówczas pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu.

  Po zakończeniu stażu bezrobotny sporządza sprawozdanie (podpisuje je jego opiekun), a my musimy wystawić pisemną opinię zawierającą informacje o zrealizowanych przez niego zadaniach i uzyskanych umiejętnościach praktycznych. Nie mamy jednak obowiązku zatrudnienia bezrobotnego na kolejny okres.

  Opracowanie według stanu prawnego na 27.06.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe