• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Jak pobierać pieniądze z rachunku bankowego przedsiębiorcy zajętego przez komornika w ramach postępowania zabezpieczającego?
 • Artykuďż˝y

  Jak pobierać pieniądze z rachunku bankowego przedsiębiorcy zajętego przez komornika w ramach postępowania zabezpieczającego?

  Przedsiębiorcy pozywani przed Sąd często jeszcze w trakcie trwania procesu mają „przyjemność” zapoznać się z działalnością komorników sądowych. Prowadzone są bowiem postępowania zabezpieczające, które ułatwiają egzekucję po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Takie zabezpieczenie np. poprzez zajęcie rachunku bankowego przedsiębiorcy, często powoduje kłopoty z bieżącą działalnością gospodarczą, gdyż środki finansowe podlegają „zamrożeniu” przez komornika. W takich wypadkach dobrze jest zdawać sobie sprawę z istnienia rozwiązania pozwalającego przedsiębiorcy na ustalenie określonej kwoty, jaką przedsiębiorca będzie mógł pobrać z rachunku i przeznaczyć na bieżącą działalność.

  Niniejszy artykuł pomija kwestię zaskarżania samego postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia – co oczywiście jest możliwe i każdy przedsiębiorca powinien z tej możliwości korzystać. Artykuł ma na celu przybliżenie innej instytucji, która często jest bardzo szybkim i skutecznym sposobem na częściowe uwolnienie rachunku bankowego przedsiębiorcy.

  Jeżeli w ramach udzielonego zabezpieczenia komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego przedsiębiorca co do zasady nie ma możliwości wykorzystania znajdujących się na tym rachunku pieniędzy. Choć podmiot pozywające przedsiębiorcę nie otrzyma zajętych pieniędzy aż do czasu uprawomocnienia się wyroku zasądzającego odpowiednią kwotę (co może nastąpić po wielu miesiącach lub nawet latach) przedsiębiorca znajduje się w bardzo kłopotliwej sytuacji, gdyż zostaje nagle odcięty od zgromadzonej gotówki i nie ma środków na bieżącą działalność. Postępowanie zabezpieczające ma na celu przeciwdziałanie wyprowadzaniu majątku przez dłużnika i spowodowaniu bezskuteczności egzekucji. Co ważne zabezpieczenie nie może jednak uniemożliwiać prowadzenia działalności gospodarczej i doprowadzać do upadłości przedsiębiorcy. Właśnie po to stworzono omawianą instytucję, dającą przedsiębiorcy możliwość ustalenia określonej kwoty jako wolnej od zabezpieczenia.

  Możliwość tą daje przepis art. 752[2] § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC): „W razie zajęcia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiębiorcy lub właściciela gospodarstwa rolnego sąd na wniosek obowiązanego złożony w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu określa, jakie kwoty można pobierać na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciężarami, a także na bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej”.

  Rozpatrując wskazaną instytucję należy zwrócić uwagę na trzy istotne kwestie:
     1) ograniczony czas na wniesienie wniosku – zaledwie 1 tydzień,
     2) konieczność odpowiedniego uzasadnienia i udokumentowania wydatków,
     3) wniosek wolny jest od opłaty sądowej.

  Termin na złożenie wniosku jest wyjątkowo krótki. Wynosi on bowiem tylko tydzień od dnia doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu. Terminu tego należy pilnować, gdyż złożenie wniosku po jego upływie spowoduje jego nieuwzględnienie.

  Sam wniosek nie jest zbyt skomplikowany, choć niewątpliwie....CZYTAJ DALEJ NA BLOGPRAWNIKA.PL

  Opracowanie według stanu prawnego na 18.04.2014 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe