• Strona główna
 • Lista artykułów
 • Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności nieruchomości
 • Artykuły

  Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności nieruchomości

  Osoby fizyczne, a w niektórych przypadkach również osoby prawne i spółdzielnie mieszkaniowe, które są użytkownikami wieczystymi nieruchomości, mogą złożyć wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Mają na to czas do 31 grudnia 2012 r.

  1. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE?

  Zgodnie z ustawą z 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175, poz. 1459), wniosek o przekształcenie może złożyć:

  1. osoba fizyczna (lub jej następca prawny, np. spadkobierca), która przed dniem 13 października 2005 r. (dzień wejścia w życie w/w ustawy) uzyskała użytkowanie wieczyste:

  - nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub zabudowanej garażem (ew. przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod taką zabudowę),

  - nieruchomości rolnej,

  2. osoba fizyczna (lub jej następca prawny), będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości, bez względu na jej przeznaczenie, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskała:

  - w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

  - na podstawie art. 7 dekretu z 1945 r. o własności i użytkowaniu  gruntów na obszarze m.st. Warszawy (prawo wieczystej dzierżawy lub prawo zabudowy),

  3. osoba fizyczna lub osoba prawna (lub jej następca prawny) będąca właścicielem lokalu, której udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,

  4. spółdzielnia mieszkaniowa (lub jej następca prawny) będąca właścicielem budynków mieszkalnych lub garaży na gruncie, którego była użytkownikiem wieczystym w dniu 13 października 2005 r.

  Ze złożeniem wniosku należy się spieszyć, gdyż termin na jego złożenie upływa 31 grudnia 2012 r.

   

  2. GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  To, do jakiego organu powinien zostać złożony wniosek, zależy od tego, kto jest właścicielem nieruchomości  - czyli podmiotem, z którym podpisaliśmy umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Jeżeli więc właścicielem jest Skarb Państwa – wniosek składamy do starosty. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością gminy lub miasta – organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a gdy jest własnością powiatu lub województwa – właściwy jest zarząd powiatu lub zarząd województwa. Jeżeli po złożeniu wniosku organ wyda decyzję odmowną – możemy się od niej odwołać do wojewody (jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa) lub samorządowego kolegium odwoławczego (w pozostałych przypadkach).

  We wniosku należy przytoczyć podstawę żądania przekształcenia oraz podać miejsce położenia nieruchomości, powierzchnię, numer w ewidencji gruntów i budynków oraz numer księgi wieczystej.

   

  3. CZY TRZEBA ZAPŁACIĆ ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

  Z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości są zwolnione osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe (lub ich następcy prawni), będące użytkownikami wieczystym nieruchomości, bez względu na jej przeznaczenie, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:

  - w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

  - na podstawie art. 7 dekretu z 1945 r. o własności i użytkowaniu  gruntów na obszarze m.st. Warszawy (prawo wieczystej dzierżawy lub prawo zabudowy).

  Pozostałe podmioty są zobowiązane do uiszczenia opłaty. Ustala ją właściwy organ w decyzji o przekształceniu. Podstawą ustalenia opłaty jest rzeczywista wartość nieruchomości pomniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określona według stanu na dzień przekształcenia.

  Na wniosek ubiegającego się o przekształcenie opłata jest rozkładana na raty na okres od 10 do 20 lat (można jednak złożyć wniosek o rozłożenie na raty na okres krótszy niż 10 lat). Możemy też złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości:

  1. 90% opłaty, jeżeli spełnione są dwie przesłanki:

  - nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod taką zabudowę,

  - nasz dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiliśmy z wnioskiem o przekształcenie (w drugim półroczu 2009 r. jest to kwota 2794,25 zł),

  2. 50% opłaty, jeżeli jako osoba fizyczna uzyskaliśmy prawo użytkowania wieczystego przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

  3. 50% opłaty, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

  Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku uzyskania bonifikaty nie możemy w ciągu 5 lat od dnia przekształcenia zbyć nieruchomości (za wyjątkiem zbycia m.in. na rzecz osoby bliskiej) lub wykorzystać ją na cel inny niż cel będący podstawą udzielenia bonifikaty. W przeciwnym wypadku będziemy zobowiązani do zwrotu kwoty równej wartości udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji.

  Opracowanie według stanu prawnego na 14.03.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe