• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Kiedy za zatrudnionego nie zapłacimy ZUS
 • Artykuďż˝y

  Kiedy za zatrudnionego nie zapłacimy ZUS

  Składki na ubezpieczenia społeczne są obciążeniem dla każdej firmy. Ale ustawodawca wprowadza kilka wyjątków, które pozwalają zmniejszyć koszty pracy najemnej. Na jakiej więc podstawie zatrudniać, żeby płacić jak najmniejsze składki?

  Umowa o pracę

  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawsze wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek do ZUS. Obowiązek ten powstaje także w przypadku zatrudnienia studenta, emeryta i rencisty czy też osoby zatrudnionej już w innym miejscu (która nawiązuje kolejny stosunek pracy) lub prowadzącej działalność gospodarczą. Oczywiście, na nas jako na pracodawcy spoczywa obowiązek rejestracji pracownika w ZUS i comiesięcznego odprowadzania za niego składek na ZUS. Z punktu widzenia składek na ubezpieczenie, zatrudnienie pracownika jest więc najmniej korzystnym rozwiązaniem.

   

  Zlecenie

  Zatrudniając zleceniobiorcę zasadniczo także musimy za niego odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym przypadku powstaje jednak wiele wyjątków, które pozwalają ograniczyć koszty. I tak, w przypadku zleceniobiorców, ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe. Co do zasady, nie będziemy także musieli odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe za tych zleceniobiorców, którzy już podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, o ile osiągana przez nich podstawa wymiaru składek jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (w 2010 r. jest to 1317 zł miesięcznie). W tych przypadkach, ubezpieczenie emerytalne i rentowe zleceniobiorcy będzie dobrowolne. Chodzi więc m.in. o osoby zatrudnione gdzie indziej na umowę o pracę, podlegające ubezpieczeniu z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej lub wcześniej zawartej umowy zlecenia z innym podmiotem.

  Wiele korzyści nie przyniesienie obecnie zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia emeryta lub rencisty. Jeśli nie pozostaje on jednocześnie w stosunku pracy, będziemy musieli za niego odprowadzić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe.

  Korzystnie przedstawia się natomiast perspektywa zatrudnienia na zlecenie ucznia (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej), a także studenta – do dnia ukończenia przez nich 26 roku życia. Osoby te nie podlegają w ogóle ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym! Zasada ta nie dotyczy studentów studiów doktoranckich i podyplomowych.

   

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Nieco gorzej przedstawia się kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Tu obowiązuje zasada, że składki odprowadza się z każdego tytułu ubezpieczenia niezależnie od siebie.,Tylko w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 roku życia - nie ma takiego obowiązku.

  Opracowanie według stanu prawnego na 24.05.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe