• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Kim jest Inspektor nadzoru inwestorskiego?
 • Artykuďż˝y

  Kim jest Inspektor nadzoru inwestorskiego?

  Jak sama nazwa wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. Zadania inspektora są równie ważne jak kierownika budowy, ale każdy z nich ma swoją oddzielną rolę. Jedna osoba nie może również pełnić obu funkcji. Co ciekawe, nie mogą również pracować w tej samej firmie wykonawczej, ponieważ ich spojrzenie na budowę musi być zupełnie odrębne.

  Prawa i obowiązki inspektora


  Według art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego to jeden z uczestników procesu budowlanego. Jego najważniejszym zadaniem jest działanie zawsze w interesie inwestora, dba o jakość wykonywanych robót, chroni jego interesy.


  Według art. 25 prawa budowlanego do najważniejszych obowiązków inspektora nadzoru należy reprezentowanie inwestora na budowie i w związku z tym sprawowanie kontroli zgodności budowy domu z projektem oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.


  Inspektor sprawdza jakość wykonywanych robót, zwłaszcza czy do budowy nie zostały zastosowane materiały gorszej jakości, wadliwe. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów, które nie posiadają certyfikatów i stosownych dokumentów potwierdzających jakość.


  Inspektor sprawdza i odbiera zakryte lub zanikające roboty budowlane, jest obecny podczas prób i odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych. Inspektor nadzoru bierze również udział w czynnościach odbioru budynku oraz przekazaniu go do użytku.


  Jeśli wymaga tego inwestor, inspektor kontroluje również rozliczenia powstałe podczas kolejnych etapów budowy.


  Inspektor nadzoru budowlanego posiada również szereg uprawnień, m.in. wydaje kierownikowi budowy polecenia, które potwierdza wpisem do dziennika budowy. Dotyczą one zazwyczaj usuwania zagrożeń lub powstałych nieprawidłowości, wykonania prób i badań. Inspektor przedstawia ekspertyzy, które dotyczą prowadzonych robót oraz materiałów budowlanych stosowanych na budowie.


  Inspektor ma również możliwość żądać od kierownika budowy dokonania poprawek lub też ponownego wykonania danego etapu pracy, jeśli stwierdzi, że wykonane działania są wadliwe. W sytuacji zagrożenia może nawet wstrzymać prace budowlane.


  Najważniejszym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest stanie po stronie inwestora, dbanie o jego budowę, jakość wykonywanych prac. Zatrudnienie inspektora jest nieodzowne jeśli inwestor nie ma możliwości przebywać na budowie, nie ma czasu na pilnowanie jakości wykonywanych prac.


  W określonych przypadkach wydana zostaje decyzja o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Dzieje się tak gdy m.in. budynek wznoszony przez inwestora cechuje się wysokim stopniem skomplikowania, czy budowa ma znaczący wpływ na środowisko. Na liście obiektów przy realizacji których konieczna jest obecność inspektora nadzoru inwestorskiego znajdują się również mosty, drogi, czy budynki o wysokości ponad 15 m nad poziomem terenu.


  Jeśli nawet inspektor nie jest wymagany na budowie, warto przemyśleć jego zatrudnienie. Choć teoretycznie jest on zastępstwem inwestora na budowie, to faktycznie pełni znacznie większą rolę, ponieważ zazwyczaj posiada większą wiedzę z zakresu prawa budowlanego, aniżeli inwestor. Znacznie trafniej skontroluje jakość pracy, czy zgodność wykonywanych robót z projektem i zasadami oraz przepisami wiedzy technicznej.


  Zatrudnienie inspektora to również dodatkowe koszty. Zazwyczaj wahają się w przedziale 2- 2,5% wartości robót budowlanych.

  MG Projekt Pracownia Architektoniczna s. c.
  Artykuł został przygotowany przez firmę MG Projekt specjalizującą się w opracowywaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Zobacz gotowe projekty domów jednorodzinnych MGProjekt: http://www.mgprojekt.com.pl


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe