• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Korzyści z zatrudnienia bezrobotnego
 • Artykuďż˝y

  Korzyści z zatrudnienia bezrobotnego

  Małe firmy często pomimo chęci rozwoju nie mogą sobie pozwolić na zatrudnianie nowych pracowników, ze względu na koszty, jakie to za sobą niesie. Okazuje się jednak, że zatrudnienie osoby bezrobotnej może przynieść wymierne korzyści. Możemy bowiem uzyskać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy czy też opłaconych nowemu pracownikowi składek na ubezpieczenie społeczne.

  Zatrudnienie pracownika wiąże się często z dużymi kosztami dla pracodawcy. Wiele firm nie rozwija więc swojego zasobu kadrowego. Ustawodawca przewidział jednak kilka zachęcających form dofinansowania dla tych, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej. Warto się im przyjrzeć, gdyż może się okazać, że będzie nas jednak stać na nowego pracownika.

   

  1. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  Jeżeli zgłosimy ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy (PUP), możemy spodziewać się, że urząd prędzej czy później skieruje do nas osobę bezrobotną, której kwalifikacje będą odpowiadać naszym oczekiwaniom. Gdy zdecydujemy się na jej zatrudnienie, będziemy mogli otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia jej stanowiska pracy. Aby z niej skorzystać, musimy kolejno:

  • złożyć do powiatowego urzędu pracy odpowiedni wniosek,
  • zawrzeć umowę ze starostą (lub prezydentem miasta na prawach powiatu),
  • dokonać zakupu środków trwałych, urządzeń lub maszyn,
  • zawrzeć ze skierowanym bezrobotnym umowę o pracę.

  Obecnie maksymalna kwota refundacji to 19.461,60 zł.

  Wniosek o refundację znajdziemy na stronie internetowej PUP. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, gdyż braki formalne wniosku spowodują jego odrzucenie. Do wniosku musimy załączyć oświadczenie o tym, iż:

  • prowadzimy działalność gospodarczą co najmniej od 6 miesięcy,
  • nie zalegamy z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom,
  • nie zalegamy z opłacaniem w terminie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych,
  • nie zalegamy z płatnością zobowiązań cywilnoprawnych,
  • nie rozwiązaliśmy stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • nie znajdujemy się w trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw - Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2),
  • nie byliśmy karani za przestępstwa gospodarcze w ciągu ostatnich 2 lat.

  O tym, czy nasz wniosek rozpatrzono pozytywnie, zostaniemy poinformowani w terminie 30 dni. Jeżeli PUP odmówi przyznania refundacji – zostaniemy poinformowani o przyczynie odmowy. W niektórych przypadkach można bowiem ponownie starać się o dofinansowanie.

  Następnym krokiem jest zawarcie pisemnej umowy ze starostą (najczęściej reprezentowanym przez dyrektora PUP). W umowie tej zostaniemy zobowiązani do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego, dla którego wyposażyliśmy lub doposażyliśmy stanowisko pracy, przez okres 24 miesięcy. Do naszych obowiązków będzie też należało utrzymanie tego stanowiska przez wspomniany wyżej okres. Starosta może zawrzeć w umowie również inne wymagania.

  Pieniądze otrzymamy, gdy przedłożymy odpowiednio udokumentowane rozliczenie kosztów, jakie ponieśliśmy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy od dnia zawarcia umowy o refundację do dnia zatrudnienia bezrobotnego. Pamiętajmy, by nie naruszyć warunków umowy, gdyż będzie to skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanej refundacji.

   

  2. JEDNORAZOWA REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  Jeżeli zatrudnimy osobę bezrobotną skierowaną do naszej firmy przez powiatowy urząd pracy, będziemy mogli ubiegać się o jednorazową refundację opłaconych dla takiego pracownika składek ZUS. Musimy w tym celu spełnić dwa podstawowe warunki:

  • zatrudniać skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy,
  • zatrudniać takiego pracownika po upływie w/w okresu.

  Na dzień dzisiejszy maksymalna kwota refundacji to 3951 zł.

  Wniosek o przyznanie refundacji jest dostępny na stronach internetowych poszczególnych PUP. Do wniosku należy załączyć m.in.:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
  • zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
  • zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnością danin publicznych,
  • oświadczenie o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis.

  W terminie 30 dni zostaniemy poinformowani o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jeżeli uzyskamy pozytywną decyzję, będziemy musieli podpisać ze starostą (reprezentowanym najczęściej przed dyrektora PUP) umowę o refundacji. Kwota refundacji zostanie nam wypłacona po upływie 12 miesięcy, w ciągu których nieprzerwanie będziemy zatrudniać skierowanego bezrobotnego.

  Opracowanie według stanu prawnego na 21.03.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe