• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Składki na ubezpieczenia pracownicze. Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, gdy nie odprowadzi ich w terminie?
 • Artykuďż˝y

  Składki na ubezpieczenia pracownicze. Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca, gdy nie odprowadzi ich w terminie?

  Jednym z obowiązków pracodawcy jest odprowadzanie za osoby zatrudnione składek na ubezpieczenia pracownicze. Ponieważ terminów przedsiębiorca musi pilnować samodzielnie, warto wiedzieć, jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte w stosunku do niego, jeśli spóźni się z odprowadzeniem składek.

  Konieczność odprowadzania składek do ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą, czy zatrudnia pracowników. To rozgraniczenie decyduje wyłącznie o tym, jakie składki przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzić: wypadkowe, zdrowotne, chorobowe, rentowe, emerytalne, na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


  Terminy uiszczenia składek określa ZUS. Z punktu widzenia osób prowadzących firmy ważne jest to, że pracownicy ZUS nie przypominają o składkach – o ich regularne odprowadzanie musi zadbać sam zainteresowany. Niewątpliwie najłatwiej pod tym względem mają przedsiębiorcy korzystający z usług biur księgowych, przypominających o dopełnieniu formalności.


  ZUS nalicza odsetki


  Od przeterminowanych należności ZUS nalicza odsetki. Przedsiębiorca przekazujący należności do ZUS po terminie musi liczyć się z koniecznością wyliczenia odsetek i przekazania ich na właściwe konto bankowe. Warto wiedzieć, że niedopuszczalne jest przekazywanie odsetek później niż składek – całość powinna zostać wysłana jednym przelewem bankowym. Polecamy artykuł: Coraz więcej przedsiębiorców ucieka przez...ZUS.


  W jaki sposób prawidłowo wyliczyć odsetki? Są one wymagalne od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności włącznie. Przedsiębiorca powinien pamiętać, że ZUS może też nałożyć dodatkową karę pieniężną w wysokości 100% zaległej należności. W praktyce jednak taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko.


  Kiedy ZUS kieruje sprawę do egzekucji?


  Gdy na koncie płatnika występuje większe niż jednomiesięczne opóźnienie w płatnościach składek, ZUS może skierować sprawę do egzekucji. Zasadniczo wysokość zaległości nie decyduje o momencie skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej, ale najczęściej ZUS sięga po ten sposób dopiero wówczas, gdy wykorzystane zostaną inne możliwości dochodzenia należności.


  Z punktu widzenia przedsiębiorcy dochodzenie przez ZUS składek na drodze egzekucji administracyjnej może być wyjątkowo niekorzystne. Dlaczego? Gdyż wówczas najczęściej dochodzi do zajęcia rachunków bankowych osoby prowadzącej firmę. W praktyce nie może ona wykonywać żadnych operacji finansowych, a to może przełożyć się na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zobacz także: Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.


  Zabezpieczenie należności


  Gdy do wyegzekwowania są bardzo duże zaległości, ZUS może dążyć do zabezpieczenia należności. Najczęściej spotykanym sposobem jest ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do przedsiębiorcy. Dlaczego? Wierzyciel hipoteczny musi być spłacony, gdy dochodzi do sprzedaży nieruchomości.


  Zabezpieczenie należności w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej pozwala również na prowadzenie egzekucji z nieruchomości. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana przez komornika sądowego na publicznej licytacji,  ZUS również otrzyma swoją należność. Zasadniczo jednak taki tryb dochodzenia należności uznaje się za ostateczność. Czytaj: Składki ZUS przy zatrudnianiu pracowników.


  Gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników 


  Przedsiębiorca zatrudniający pracowników i spóźniający się z opłaceniem składek do ZUS musi pamiętać o tym, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jest to możliwe na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa karnego, przewidujących, że osoba naruszająca przepisy prawa o ubezpieczeniach naraża się na karę więzienia nawet do 5 lat.


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe