• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Zawieszenie działalności gospodarczej
 • Artykuďż˝y

  Zawieszenie działalności gospodarczej

  W dobie kryzysu drobni przedsiębiorcy spotykają się z wieloma trudnościami finansowymi. Często prowadzi to do drastycznego spadku lub wręcz braku dochodów. Niekiedy słusznym wyjściem z takiej sytuacji może się okazać zawieszenie działalności gospodarczej na pewien okres.

  Pomimo względnej sprawności polskiej gospodarki, kryzys dopada często drobnych rodzimych przedsiębiorców. Brak zleceń i powodowane tym trudności w regulowaniu zobowiązań mogą drastycznie pomniejszyć osiągane dochody. W takich przypadkach warto rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej. Zawieszenie może trwać od 1 miesiąca do 2 lat i jest to autonomiczna decyzja przedsiębiorcy. W trakcie okresu zawieszenia jesteśmy zwolnieni z niektórych zobowiązań podatkowych i opłacania ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Składki na ubezpieczenie emerytalne są opłacane dobrowolnie. W razie nadejścia sprzyjającej koniunktury, działalność można w dowolnym momencie wznowić.

   

  1. JAK ZAWIESIĆ DZIAŁALNOŚĆ?

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, iż zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników (chodzi tu o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a nie umów zlecenia lub o dzieło). Dotyczy to więc głównie jednoosobowych firm oraz spółek cywilnych. W tym drugim przypadku formalności związanych z zawieszeniem działalności muszą dopełnić wszyscy wspólnicy.

  Zgłoszenie o zawieszeniu działalności jest zwolnione od opłat. Należy je złożyć do wójta gminy lub prezydenta (burmistrza) miasta, w którym jesteśmy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej (EDG). Zgłoszenie powinno zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nazwa firmy),
  • numer PESEL,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
  • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności (od 1 miesiąca do 2 lat),
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

  Organ dokonuje wpisu o zawieszeniu działalności gospodarczej, chyba, że: 1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy (np. działalność rolnicza), 2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które pomimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub 3) prawomocnie orzeczono wobec przedsiębiorcy zakaz wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w zgłoszeniu. Od decyzji o odmowie wpisu możemy odwołać się w terminie 14 dni do samorządowego kolegium odwoławczego.

   

  2. SKUTKI ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI

  W okresie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Jednakże dopuszczalne jest:

  • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów,
  • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności,
  • zbywanie środków trwałych i wyposażenia,
  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych prawem,
  • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem.

  W celu odciążenia przedsiębiorców, który zawiesili działalność gospodarczą, ustawodawca przewidział kilka istotnych udogodnień. Przez okres zawieszenia jesteśmy bowiem zwolnieni z obowiązki wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nie musimy również składać deklaracji VAT, chyba że:

  • jesteśmy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,
  • dokonujemy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dokonujemy importu usług lub nabywamy towary (w zakresie w jakim jesteśmy podatnikiem VAT),
  • zawieszenie działalności nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego,
  • jesteśmy w danym okresie rozliczeniowym zobowiązani do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lub do dokonania korekty podatku naliczonego.

  Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacamy w okresie zawieszenia działalności dobrowolnie. Jeżeli jesteśmy płatnikiem składek wyłącznie na siebie, nie musimy też składać do ZUS deklaracji rozliczeniowej. Nie mamy również obowiązku opłacania ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

  O możliwości rejestracji przedsiębiorcy zawieszającego działalność w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i płynących stąd korzystać piszemy tutaj

   

   3. WZNOWIENIE ZAWIESZONEJ DZIAŁALNOŚCI

  Gdy okaże się, że sytuacja na rynku się polepszyła, możemy w każdym momencie wznowić zawieszoną działalność gospodarczą. Zgłoszenie wznowienia (wolne od opłat) powinno zawierać te same dane, które podaliśmy w zgłoszeniu o zawieszeniu wykonywania działalności.

  Pamiętajmy, że możemy kilkakrotnie wydłużać czas zawieszenia działalności, który podaliśmy w pierwotnym zgłoszeniu. Jednakże nie może on łącznie przekroczyć 24 miesięcy. Po wznowieniu działalności możemy ją ponownie zawiesić, również na okres od 1 miesiąca do 2 lat, gdyż po każdym wznowieniu dopuszczalny okres zawieszenia jest liczony od nowa.

  Opracowanie według stanu prawnego na 01.02.2011 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe