• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Zmiany w zasadach lokalizacji elektrowni wiatrowych
 • Artykuďż˝y

  Zmiany w zasadach lokalizacji elektrowni wiatrowych

  Budowa elektrowni wiatrowych wymaga ich wcześniejszego uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z dniem 25 września 2010 r. ustawodawca zaostrzył wymogi co do lokalizacji tego typu obiektów.

  Zgodnie z utrwaloną praktyką, wybudowanie elektrowni wiatrowej nie stanowi inwestycji celu publicznego. Na obszarach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie można więc lokalizować wiatraków na postawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Także lokalizowanie tego typu obiektów na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydaje się niemożliwe, a to ze względu na wymogi zachowania tzw. zasady dobrego sąsiedztwa. Chcąc budować elektrownię wiatrową, w praktyce musimy więc najpierw zaczekać na uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  25 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która dodatkowo zaostrzyła zasady lokalizacji tego typu obiektów. Zgodnie z nowymi przepisami, przed uchwaleniem planu dopuszczającego lokalizowanie siłowni wiatrowych, najpierw trzeba zmienić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy, jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu - w studium ustala się ich rozmieszczenie.

  Ponadto, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wystarczy – tak jak dotychczas, dopuścić możliwość lokalizowania siłowni wiatrowych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym – jeśli gmina chce zezwolić na lokalizowanie wiatraków – należy określić granice terenów pod ich budowę, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. W praktyce oznacza to, że wyznaczenie obszaru pod budowę farm wiatrowych będzie wymagało wyznaczenia odpowiedniej strefy buforowej od już istniejących i potencjalnych zabudowań, zależnej od zakresu oddziaływania tych urządzeń na środowisko.

  Co ważne, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia 25 września 2010 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

  Opracowanie według stanu prawnego na 25.09.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe