• Strona główna
 • Poradnik o zamďż˝wieniach publicznych
 • Wartość zamówienia, czyli kiedy i jak stosować Prawo zamówień publicznych
 • Porady - przetargi

  Wartość zamówienia, czyli kiedy i jak stosować Prawo zamówień publicznych

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w kilku istotnych kwestiach zależy od jego wartości. Znajomość tzw. progów unijnych pomaga rozeznać się w zasadach organizacji przetargów.

  Wartość zamówienia to całkowite wynagrodzenie wykonawcy, jakie szacunkowo przyjmuje zamawiający przystępując do organizacji przetargu. Rzeczywista wartość kontraktu może okazać się mniejsza lub większa i zależy od tego, co zaoferują wykonawcy. Co ważne, ustalając wartość zamówienia nie uwzględnia się VAT, który trzeba doliczyć dopiero przy kalkulacji ceny oferty. Tak więc podstawą ustalenia wartości zamówienia jest zawsze wartość netto. Wartość zamówienia ma bardzo duże znaczenie. Zależy od  niej to, według jakich zasad przebiegać będzie przetarg. Uwaga – ustawa posługuje się kwotami euro, które podlegają przeliczeniu według sztywnego kursu, ustalanego nie rzadziej niż co 2 lata przez Prezesa Rady Ministrów, a nie według średniego kursu NBP.

  Zacznijmy więc od tego, że zamawiający w ogóle nie są zobowiązani do stosowania Prawa zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 14 000 Euro (czyli 53.746 zł według kursu euro aktualnego od 1.01.2010 r.). W przypadku zamówień sektorowych, zamawiający mogą niestosować ustawy, jeżeli wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych. Także wiele innych zasad przetargu zależy od tego, czy jego wartość przekracza wspomniane progi unijne, czy też nie.

  Spójrzmy więc, ile wynoszą od 1 stycznia 2010 r.:

  Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
  uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

   

  Zamawiający z sektora finansów publicznych z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

  Pozostali zamawiający

  Zamówienia sektorowe

  Dostawy lub usługi

  479 875 zł

  740 927 zł

  1 485 693 zł

  Roboty budowlane

  18 599 955 zł

  18 599 955 zł

  18 599 955 zł

  Konkursy

  479 875 zł

  740 927 zł

  1 485 693 zł

  Powyższe kwoty – tzw. progi unijne – mają spore znaczenie dla wykonawców, gdyż jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż te kwoty:

  postępowanie może być prowadzone w trybie:

  • negocjacji z ogłoszeniem,
  • zapytania o cenę, jeżeli dodatkowo przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,
  • licytacji elektronicznej,

  znacznie krótsze są terminy:

  • składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • związania ofertą (30 dni),
  • zawarcia umowy,
  • na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,

  zamawiający nie musi żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wniesienia wadium,

  zamawiający musi udzielić wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,

  odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  • wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
  • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  • wykluczenia odwołującego z postępowania,
  • odrzucenia oferty odwołującego.

  Opracowanie według stanu prawnego na 01.01.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe