• Strona główna
 • Poradnik o zamďż˝wieniach publicznych
 • Zwrot wadium po przetargu
 • Porady - przetargi

  Zwrot wadium po przetargu

  Po zakończeniu przetargu zamawiający musi zwrócić wykonawcom wpłacone przez nich wadium. Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak przypadki, w których wadium jest przez zamawiającego zatrzymywane. Często dochodzi na tym tle do sporów z wykonawcami, bowiem kwoty wadiów mogą sięgać nawet 3% wartości zamówienia.

  Zamawiający ma obowiązek żądania kwoty wadium, jeżeli wartość zamówienia kształtuje się wyżej od  tzw. progów unijnych. W przypadku zamówień o niższej wartości zamawiający sam decyduje, czy będzie żądać wniesienia wadium. W wielu przypadkach skorzysta z tej możliwości, gdyż zabezpiecza to jego interesy – wadium jest na swój sposób formą zryczałtowanego odszkodowania za niewywiązywanie przez wykonawców z ich zobowiązań. Daje to większą pewność, że wykonawcy złożą przemyślane oferty i będą odpowiadać na jego wezwania (np. do uzupełnienia dokumentów) w trakcie przetargu. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a oznacza to, że najpóźniej w tej dacie na rachunek zamawiającego musi dotrzeć przelew lub na adres zamawiającego musi wpłynąć stosowny dokument (gwarancja lub poręczenie).

  Niezależnie od formy wadium (pieniądze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia) zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwraca wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy wybranego. Zwrot wadium powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu (wyborze oferty najkorzystniejszej). Czynności tej zamawiający musi dokonać również wobec wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu w każdym przypadku zwrotowi podlegają także odsetki wynikające z oprocentowania rachunku bankowego, na którym było przetrzymywane. Kwota ta ulega jednak pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew na rachunek wykonawcy.

  Prawo zamówień publicznych przewiduje dwie grupy przypadków, których wadium nie jest zwracane. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, jest to sytuacja, w której wykonawca nie odpowiada w trakcie postępowania na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia pełnomocnictw albo  dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wówczas zamawiający zatrzymuje kwotę wadium lub gwarancję wadialną. Jeżeli zatem uczestnicząc w przetargu otrzymamy wezwanie od zamawiającego, powinniśmy dostarczyć żądane przez niego dokumenty. Mogą to być nawet dokumenty nie potwierdzające rzeczywiście spełniania przez nas warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bowiem przepisy mówią o sankcji zatrzymania wadium wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca w ogóle nie odpowie na wezwanie zamawiającego lub przedstawi mu tylko część żądanych dokumentów.

  Odmienne są natomiast przesłanki zatrzymania wadium wniesionego przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzymuje wadium takiego wykonawcy, jeżeli:

  1. odmówił on podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takowe było wymagane),
  3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy (niezależnie od jego winy, a więc np. z powodu wycofania się podwykonawcy ze współpracy podczas realizacji zamówienia).

  W przypadku, gdy zamawiający zatrzymał wniesione przez nas wadium, a w naszej ocenie dokonał tego bezprawnie, powinniśmy poinformować go o tym, iż zatrzymanie było niezgodne z przepisami ustawy. Jeżeli nie uwzględni tej informacji, niestety nie będzie możliwe wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Zgodnie bowiem z orzecznictwem KIO (por. wyrok z dnia 31 marca 2010 r., sygn. KIO/UZP 309/10), kwestia zatrzymania wadium stanowi przedmiot sporu cywilnoprawnego pomiędzy stronami stosunku cywilnoprawnego. Wyjściem z tej sytuacji jest zatem wniesienie powództwa do sądu powszechnego, zawierającego żądanie zwrotu bezpodstawnie zatrzymanego wadium.

  Opracowanie według stanu prawnego na 15.08.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe