• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Zawiesiłeś działalność gospodarczą – możesz się zarejestrować jako bezrobotny!
 • Artykuďż˝y

  Zawiesiłeś działalność gospodarczą – możesz się zarejestrować jako bezrobotny!

  Od 1 lutego 2011 r. przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Przy spełnieniu pozostałych warunków, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych, tyle że dopiero po 90 dniach od rejestracji. 

  Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawieszający działalność gospodarczą nie przestaje być przedsiębiorcą. Nie płaci  podatków i składek na ubezpieczenie (może się ubezpieczyć dobrowolnie), przez co dotychczas tracił prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie kontynuował ubezpieczenia dobrowolnie. Jako przedsiębiorca, nie miał też czego szukać w urzędzie pracy. W definicji bezrobotnego ustawodawca wyraźnie zastrzegał, że nie może nim być osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

  Obecnie, nie ma przeszkód, by o status bezrobotnego ubiegała się osoba wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, która zgłosiła wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął. Przypomnijmy: okres zawieszenia działalności może trwać nawet dwa lata.

  Czy w okresie zawieszenia działalności warto się zarejestrować w urzędzie pracy? Zdecydowanie tak. Co zyskuje bezrobotny-przesiębiorca? Jeśli przed zawieszeniem działalności opłacał składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w tym na Fundusz Pracy) – ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku nie przysługuje więc początkującym przedsiębiorcom, którzy przed zawieszeniem działalności opłacali składki na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych zasadach (od 30 % minimalnego wynagrodzenia, przez pierwsze dwa lata działalności). Pozostałym przedsiębiorcom prawo do zasiłku przysługuje dopiero po upływie 90 dni od momentu zarejestrowania w urzędzie pracy i jest o ten okres skrócone.

  Trzeba też pamiętać o pewnych ograniczeniach. Prawo do zasiłku straci m.in. bezrobotny-przedsiębiorca, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia.

  Niezależnie od zasiłku, status bezrobotnego to także prawo do uczestniczenia w organizowanych przez urząd pracy różnych formach aktywizacji zawodowej (m.in. kursy, szkolenia), a także – co bardzo istotne - opłacane przez Państwo składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotychczas przedsiębiorca zawieszający działalność mógł się ubezpieczyć dobrowolnie). Rejestracja w urzędzie pracy zagwarantuje więc kontynuację prawa do świadczeń zdrowotnych.  Bezrobotny-przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może natomiast liczyć na dotacje dla zakładających firmy.

  Opracowanie według stanu prawnego na 01.02.2011 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe